ČO JE TO AMBIENT?

15/05/2023

Hudba, ktorú sme sa rozhodli sprístupniť celému svetu sa najviacpodobá na hudobný žáner oficiálne nazývaný ambient. Využili sme teda tento názov, aby sme sa vedeli priblížiť zvukovej podobe nami prezentovanej hudobnej tvorby. Ako by sme popísali ambient?Všetky zvuky a tóny, ktoré nás obklopujú, sa môžu v priaznivom prostredí stať hudbou. Základným poslaním ambientu je stvoriť akustické prostredie či zvukovú krajinu, ktorú poslucháč vyhodnotí ako istý pocit alebo náladu. Širokým spektrom zvukov sa ambientná hudba snaží strhnúť pozornosť poslucháča a navodiť pohodovú, uvoľnenú atmosféru. Môže tiež ale pôsobiť ako hudobná kulisa.Využitie nami prehrávaného hudobného žánru je veľmi široké a nikdy sa nedá zameniť s inými hudobnými žánrami. Ďalšie úlohy spoločnosti, spojené s ambientnou činnosťou:Šíriť ambientnú hudbu do všetkých krajín sveta, vrátane krajín rozvojových.Nahrávať, spracovávať a interpretovať mechanický ambient a zvyšovať tak povedomie ľudstva o vedecko - technickom pokroku.Vynaliezať a konštruovať nové zariadenia, umožňujúce urýchľovať vedecko technický pokrok celého ľudstva.Neustávať v samovzdelávaní a zaoberať sa vzdelávaním aj široko ďalekej verejnosti.